Jeste¶ tutaj 258225 osob±.

Użytkowników online 1

Losowa Fotografia Kolno

Mity o pracy nauczyciela fragmenty dyskusji

2009-08-29 00:23:43

Mit nr 1- dwa miesi?ce wakacji.

Ka?dy pracownik ma prawo do 26 dni p?atnego urlopu dodaj?c weekendy wychodzi 54 dni czyli prawie 2 miesi?ce tyle tylko, ?e nauczycielom liczy si? wszystkie dni a sobie tylko robocze, st?d to g?upie wyliczenie i powtarzany stereotyp. Poza tym jak kto? sobie dobrze ustawi urlop, tzn we?mie wolne 1 maja pokombinuje ze ?wi?tami mo?e mu wyj?? nawet wi?cej urlopu ni? nauczycielom.

Po drugie wynika to z tego, ?e niektóre zawody s? zawodami szczególnymi, trudnymi, w Polsce jest 66 zawodów i grup zawodowych, które przechodz? wcze?niej na emerytur? i maj? nienormowany cz?sto krótszy czas pracy ni? nauczyciele, niestety ciemne masy zakompleksionych mato?ów widzi tylko nauczycieli Po trzecie to jest tak,?e mamy przymusowe wakacje,czyli nie mo?emy dorabia? cho?by?my chcieli, pozamykane s? szko?y prywatne,j?zykowe,itd. i zostajemy na przymusowym urlopie za 80% pensji czyli tak jak np.

Pracownicy Volkswagena obecnie, którzy dopiero w dobie kryzysu, kiedy musz? pracowa? 4dni w tygodniu po 4-6h i dostaj? 1/3 pensji jak to jest by? zmuszanym do rezygnacji z nadgodzin i przej?cia na przymusowy urlop bo te? stali 2 miesi?ce i nagle sta?a si? tragedia bo zamiast 3.5 tys dostali 1500z? czyli tak jak nauczyciele tylko, ?e my dostajemy zamiast 1600z? 1200z?.

Mit 2- czas pracy.

Nauczyciel pracuje 40h tygodniowo w tym ma 19h zaj?? dydaktycznych, reszta to przygotowanie do lekcji, tworzenie ?rodków dydaktycznych, materia?ów lekcyjnych, przygotowanie prac klasowych, sprawdzanie kartkówek, samo-dokszta?canie si? studia, kursy, ?l?czenie w bibliotece, itp. W Polsce mamy najd?u?szy tydzie? pracy , a najmniejsz? wydajno?? pracy, nic dziwnego, je?eli 29milionów Polaków siedzi na GG, naszej klasie i skypie w godzinach pracy , a has?o czy si? stoi czy si? le?y 2000 si? nale?y. Nikt nie widzi pracowników budowlanych i drogowych, którzy buduj? 500m autostrady rocznie chocia? jest ich 260 000. Nikt nie widzi ile jest zawodów o nienormowanym i defacto krótszym czasie pracy ni? nauczyciele, np. serwisanci, wszystkie te pogotowia wodne, gazowe, serwisanci AGD, RTV, lekarze,prawnicy, taksówkarze i 78 innych zawodów, które znalaz?em. Go?ciu bierze za 15min pracy- np za?o?enie internetu czy pod??czenie kablówki 150z? , a ma np. tylko 4-5 zg?osze? dziennie, czyli pracuje tylko ponad godzin? dziennie- ale tego nasze zakompleksione, zdewocia?e spo?ecze?stwo nie widzi.

Mit 3- Wszytskie wolne ?wi?ta-

a co to znaczy, a kto pracuje w ?wi?ta, grupy zawodowe i zawody pracuj?ce w ?wi?ta mo?na policzy? na palcach jednej r?ki , wi?kszo?? kraju wtedy stoi, wszystkie pa?stwowe firmy, urz?dy, zak?ady itp s? pozamykane, wi?c po co to k?amstwo-kolejna bujda i niesprawiedliwy stereotyp.

Mit 4 -Ferie.

Ferie nie s? dla nauczycieli ale dla dzieci, czy do ku....y n?dzy nie mo?ecie zrozumie?, ?e czas pracy nauczyciela, system o?wiaty zosta? opracowany przez wybitnych naukowców, psychologów, specjalistów i funkcjonuje od tysi?cy lat na ca?ym ?wiecie. Czy nie kumacie, ?e dzieci po prostu by nie wytrzyma?y psychicznie bez przerwy tak jak nurek nie mo?e zapieprza? 8h dziennie tak jak pani w kiosku bo kopnie w kalendarz.

Mit 5- Nauczyciele zarabiaj? du?o i ci?gle chc? podwy?ek.

Nak?ady na o?wiat? i nauk? w Polsce trzykrotnie mniejsze ni? w Wietnamie czy Indonezji, a nauczyciele zarabiaj? najmniej w Europie wliczaj?c w to kraje WNP. Pensja netto pocz?tkuj?cego nauczyciela to 1100z?, a dyrektora szko?y 2400z? netto czyli tyle ile zarabia robol po zawodówie albo po 5 klasach podstawówki. Po drugie nauczyciele dostali pierwsz? podwy?k? od 8lat bo reszta by?a tylko rozdmuchan? medialnie bujd?,albo najpierw obiecali ,a potem zabrali Wed?ug WHO nauczyciele s? jedn? z najbardziej zagro?onych grup zawodowych i nie chodzi tu o urazy ale o depresje,raka krtani, nerwice,itp. Je?eli chodzi o statystyki to tak si? sk?ada,?e wg PZU SA i Norwich Union w ubieg?ym roku w Pracy zgin??o o 2nauczycieli wi?cej ni? górników.

Poza tym do pracy fizycznej mo?e i?? ka?dy, down, go?ci z heine-medinem, przyg?up, do pracy fizycznej mo?na przyuczy? ka?dego w bardzo krótkim czasie, nawet szympansa czy osoby g??boko upo?ledzony, a do zawodu nauczyciela nadaj? si? nieliczni-to jest ta delikatna ró?nica. Nie musisz by? zbyt bystry ?eby sprz?ta? kible w Tesco ale musisz posiada? odpowiednie wykszta?cenie,do?wiadczenie,cechy charakteru ?eby nawet dosta? si? do szko?y,a potem przej?? przez 5 etapowe sito, ?eby w ko?cu sprawdzi? si? na poligonie szkolnym w realu i to wszystko za ca?e 1100 gdzie jeste? kontrolowany przez dyrekcje,rodziców,innych nauczycieli, uczniów, gdzie pilnie obserwuj? ci? i pouczaj? panie sprz?taczki,ksi?gowe i kucharki bo przecie? one si? najlepiej na wszystkim znaj? od j?zyków obcych po programowanie w j?zyku C++ Takie my?lenie jak twoje bierze si? z prania mózgu jakiego dokona? komunizm w tym kraju i które przechodzi z pokolenia na pokolenie.

Za komuny nauczyciel,lekarz prawnik i naukowcy byli nikim, a ch?op potrafi?cy liczy? do 7 i robol napieprzaj?cy kilofem i chlej?cy wód? byli na piedestale dlatego nadal powtarza si? te mity i stereotypy,te obrzydliwe k?amstwa o nauczycielach. S? 2 systemy na ?wiecie, w Chinach,Azji,Afryce i krajach 3 ?wita nauczyciel zarabia grosze ale jest szanowany z pokolenia na pokolenie, ma respekt jest w wiosce drugi po popie czy ksi?dzu jest autorytetem tylko dlatego ,?e pe?ni funkcje nauczyciela i mentora, z kolei n zachodzie nauczyciel jest funkcjonariuszem pa?stwowym i ma bardzo wysoki status spo?eczny.
A w Polsce nie ma ?adnego z nich, nauczyciel zarabia mniej ni? Pani z Biedronki i byle ?ach i ?ul po podstawówie poucza go i daje dobre rady- z jakiej racji?Jak ja bym si? cwaniaczy? w warsztacie samochodowym to by mechanik powiedzia? we? Pan ten samochód i wy....j,albo jakbym si? wym?drza? i dawa? wskazówki hutnikowi jak ma wytapia? mied? to bym dosta? po ryju. By?em ?wiadkiem jak w Stanach nauczyciel powiedzia? do sprz?taczki,"A kim ty ku...a jeste? ?eby zabiera? g?os w jakiejkolwiek sprawie?"I takie podej?cie jest tylko w o?wiacie,gdzie byle burak z ulicy, któremu si? nie chcia?o uczy?, który moczy? si? w nocy ,a teraz obwinia wszystkich o swój los poucza nauczycieli

Problem polega na tym,?e w Polsce ka?dy zna si? na leczeniu,nauczaniu i polityce. Wszyscy znaj? recept? polityczn? na raj w Polsce, ka?dy obywatel wie co mu dolega i w?a?ciwie idzie do lekarza po gotowe recepty, no i ka?dy ?o? zna si? ?wietnie na edukacji. Co do przywilejów to nikt nie widzi,?e w Polsce mamy s?u?y mundurowe,ponad 2mln osób ,które przechodz? na emerytur? w wieku 35lat, ?e 1/10 bud?etu idzie na Krus,?e rolnicy nie p?ac? w tym kraju ?adnych podatków, ?e mamy prze?adowan? administracj? i najwi?ksz? liczb? urz?dników w Europie, ?e kopalnie na Górnym ?l?sku nie p?ac? Zus-u i ?adnych sk?adek i ?e do tony w?gla dop?acamy najwi?cej na ?wiecie 2700 Euro. Nikt nie widzi ,?e obywatele zrzucaj? si? na odprawy dla stoczniowców po 60 000 i na utrzymanie nierentownych, nieop?acalnych molochów pa?stwowych?
Jedno jest pewne je?eli zamkniemy kopalnie nic si? nie stanie, sprowadzimy w?giel z Australii-wyjdzie taniej,ale je?eli zamkniemy ??obki,przedszkola i szko?y to ciekawe co zrobi? pracuj?cy rodzice tych dzieci, ca?a gospodarka b?dzie w opa?ach no i jak policja poradzi sobie z setkami tysi?cy m?odzie?y z gimnazjów na ulicach, uczniami szkó? specjalnych i poprawczaków?Kto wykszta?ci Lekarzy,piekarzy, dekarzy,murarzy?Kto zapewni rozwój dzieciom?

Dlatego jestem za zamkni?ciem wszystkich typów szkó?, nauczyciele sobie poradz?, a dzieci do domów przez 24h na dob? i niech rodzice naucz? ich wszystkiego, niech przeka?? im kwalifikacje i umiej?tno?ci chocia? 1/10 tego co w szkole-powodzenia. S? argumenty, s? statystyki, liczby i dane ale tak to jest ,?e z nieukami i chamami nie ma argumentacji bo jak kto? wychowa? si? w ko?chozie no to jak z nim o czymkolwiek dyskutowa?, dlatego teraz od razu wal? w ryj bo z dziadami si? inaczej nie da, to s? ?mije, zazdrosne i zawistne hieny , fa?szywcy i pa?aj?cy nienawi?ci? nieudacznicy.

 

Ad mit nr 5. Za wszelkie kursy, studia podyplomowe, szkolenia, musz? nauczyciele p?aci? z w?anej kieszeni, co nigdy im si? nie zwróci, bo z tego tytu?u nie maj? ?adnych podwy?ek ani premii. Szko?a nie doklada nic nauczycielowi - w przeciwie?stwie do innych zak?adów czy urz?dów.

Dodano mit nr 6. Nikt im nie finansuje ?adnych ubezpiecze?, cho?by z tyt. utraty zdrowia. Na to musz? ju? uzbiera? sami, z tych 1200 - 1500 z?. A po 20 latach pracy 60% nauczycieli ma problemy z krtani? wi?c musi si? leczy?....

Dodano mit nr 7. D?ugopisy, papier, flamastry, myd?o do mycia r?k w pracy, herbat? i kaw?, któr? wypijaj? w szkole  - kupuj? za swoje pieni?dze - w przeciwie?stwie do np. pracowników urz?dów, którzy ZA TO NIE P?AC?, gdy? finansuje to pracodawca. Dlugopisów w ci?gu miesi?ca zuzywaj?  kilka....

Dodano mit nr 8. Do  pisania klasówek, sprawozda?, zawiadomie? dla rodziców u?ywaja komputerów kupionych za w?asne pieni?dze, poniewa? w przeciwie?stwie do np. urz?dników nikt im nie kupuje kompletnie nic ( tak?e  ksi??ek).

Odpowiedz w kwestii dorabiania nauczycieli korepetycjami.
Wprost cudownie jest wróci? z pracy po 8 lekcjach i zasi??? do nast?pnych w domu z niedouczon? m?odzie??.......
a potem ok 19-20 mo?na zje?? i przygotowa? materia?y na nast?pny dzie?.... sprawdzi? kartkówki, przygotowa? nast?pne, uzupe?ni? frekwencje w dzienniku itp i ok 22 mo?na mie? czas dla siebie...

 
© 2006-2021 Marcin Wolanowski, Kolno